Jak zbudować przepompownie ścieków

PREFABRYKOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW – PODSTAWY ODPROWADZANIA I POMPOWANIA ŚCIEKÓW

WSTĘP

Przepompownie ścieków należą do podstawowych elementów występujących w sieciach kanalizacji miast, osiedli, wsi czy zakładów przemysłowych. Obecnie zostało rozwiązanych wiele problemów związanych z budową i eksploatacją przepompowni. Obecnie są to urządzenia działające automatycznie i wymagające tylko okresowego przeglądu. Nowoczesne rozwiązania wirników pomp umożliwiają pominięcie najbardziej kłopotliwego elementu w eksploatacji starych przepompowni – krat i gospodarki skratkami, co umożliwia także pominięcie 50 m strefy ochrony sanitarnej. Dostosowywanie przepisów dotyczących ochrony środowiska do standardów europejskich wymusza aby wszystkie miejscowości powyżej 2 tysięcy mieszkańców posiadały system kanalizacji. W związku z tym, mimo że obecnie największe ilości ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych zbierane są w miastach, to dostosowując się do wymogów Unii Europejskiej, stopniowo zwiększa się ilość ścieków z terenów wiejskich, które należy wprowadzić do kanalizacji. technologia2.jpgW praktyce najbardziej ekonomicznym systemem zwłaszcza w warunkach wiejskich jest kanalizacja grawitacyjno-ciśnieniowa, w której ścieki grawitacyjnie dopływają do zbiorników przepompowni, a następnie są tłoczone na znaczne odległości. Proponowane przez JBK-SYSTEM przepompownie ścieków są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, nie wymagającymi stałej obsługi, przeznaczonymi do pompowania ścieków komunalnych, wód drenażowych i opadowych w różnorodnych systemach kanalizacyjnych.

PROJEKT

Najważniejszym elementem budowy systemu kanalizacji jest bez wątpienia etap projektowania. Precyzyjne określenie przez projektanta wszystkich parametrów i wymagań dotyczących przyszłego systemu kanalizacji, pozwala na uniknięcie nieporozumień podczas przetargu, lub dodatkowych kosztów przy realizacji zadania. Wychodząc naprzeciw oferujemy bezpłatne konsultacje przy doborze wyposażenia przepompowni ścieków.

DOBÓR TYPU PRZEPOMPOWNI

JBK-SYSTEM podobnie jak inne firmy krajowe czy zagraniczne, dysponuje szeregiem sprawdzonych rozwiązań technicznych pompowni. Na podstawie nabytych doświadczeń w budowie i eksploatacji pompowni można stwierdzić, że rozwiązaniem optymalnym jest prefabrykowana przepompownia ścieków zagłębiona w terenie i wyposażona w pompy zatapialne. Alternatywą pomp zatapialnych mogą być pompy samozasysające czy wałowe. Wybór ten wiąże się między innymi z niebezpieczeństwem zamarzania w okresie zimowym co pociąga za sobą koszty systemu ogrzewania. Eksploatację pomp samozasysających może utrudniać również obecność ciał stałych w ściekach, które mogą blokować rurociąg ssawny. W tym przypadku należy liczyć się z możliwością budowy kraty do wyłapywania części stałych większych niż przepustowość króćca ssawnego pompy. Rozwiązanie to stawia pod znakiem zapytania możliwość bezobsługowej pracy, co jest standardem w przypadku zastosowania pomp zatapialnych.

DOBÓR POMPY

pompa_w.gifDobór pomp jest integralnie związany z wymiarami rurociągu tłocznego i geometryczną (geodezyjną) wysokość podnoszenia. W rurociągu tłocznym powinna być zachowana minimalna prędkość przepływu V=0,8m/s, zapewniająca samooczyszczanie rurociągu.

Podstawowe dane przy doborze pompy to:

 • Ilość dopływających ścieków
 • Geometryczna (geodezyjna) wysokość podnoszenia
 • Długość i średnica rurociągu tłocznego
 • Ilość łuków na rurociągu tłocznym.


Określenie na ich podstawie obliczeniowej wydajności pompy oraz obliczenie charakterystyki układu, pozwala dobrać pompę o najwyższej sprawności energetycznej i hydraulicznej. Wybór zastosowanych pompy powinien być związany z rodzajem ścieków i maksymalną wielkością części stałych zawartych w ściekach.

Można wyróżnić trzy podstawowe typy wirników stosowanych w pompach:
 • Pompy z wirnikiem kanałowym – umożliwiające przetłaczanie cieczy z ciałami stałymi z niewielkimi ilościami piasku i materiałów włóknistych. Z tego typu wirnikami uzyskujemy najwyższą sprawność pompy względem pobranej energii elektrycznej z sieci.
 • Pompy z wirnikiem otwartym (wortex) – umożliwiające przetłaczanie prawie wszystkich rodzajów ścieków (należy pamiętać aby dobierać przepływ swobodny komory wirnika min. 80mm dla typowych ścieków komunalnych)
 • Pompy z urządzeniami rozdrabniającymi – umożliwiające rozdrobnienie ciał stałych i przetłoczenie rurociągiem tłocznym o średnicy mniejszej niż 80 mm. Przy wyborze pomp z urządzeniami tnącymi należy pamiętać aby kanalizacja była szczelna co zminimalizuje przedostawanie się piasku który uszkadza powierzchnie tnące urządzeń rozdrabniających.

Dobór pompy do przetłaczania ciał stałych i włóknistych lub zdolności ich rozdrabniania, pozwala uniknąć stosowania w przepompowni kraty i związanej z nią strefy ochronnej.

Minimalna prędkość przepływu w przewodzie tłocznym 0,8 m/s – niezbędna do samooczyszczania rurociągu tłocznego – narzuca średnicę rurociągu, a co za tym idzie konieczność stosowania pomp z urządzeniem rozdrabniającym przy średnicach mniejszych od 80 mm.

Przedstawiony podział jest bardzo ogólny. W każdej sytuacji należy odrębnie rozpatrywać ilość, jakość i skład ścieków. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ścieki przemysłowe, które mogą charakteryzować się bardzo dużą agresywnością lub zmiennością pod względem jakości i ilości.

DOBÓR ZBIORNIKA

O gabarytach przepompowni decydują przede wszystkim:

 • Maksymalny godzinowy napływ ścieków i związana z tym wydajność pomp
 • Rzędna terenu, na którym zlokalizowana jest przepompownia
 • Rzędna dolnej krawędzi rury napływowej (w przypadku więcej niż jednego napływu, rzędna rury najniżej położonej)
 • Rzędna osi przewodu tłocznego w przepompowni
  Średnica przewodu tłocznego, jeżeli jest już położony
 • Rzędna wód gruntowych do obliczenia pierścienia wyporowego
 • Liczba zainstalowanych pomp i ich wielkość
 • Minimalny poziom lustra cieczy, najczęściej ustalany tak aby nie odkrywać silnika pompy
 • Wysokość komory roboczej określona na podstawie planowanej liczby włączeń pompy na godzinę (optymalnie od 8 do 24 włączeń na godzinę a nawet do 40 w przypadku pomp produkcji WILO)
 • Wzniesienie zbiornika przepompowni ponad poziom terenu.

Powyższe parametry decydują o średnicy i głębokości zbiornika przepompowni. Szczególne znaczenie przy doborze gabarytów zbiornika ma określenie objętości komory roboczej. Maksymalna liczba włączeń pomp nie powinna być większa od dopuszczalnej liczby włączeń podawanej przez producenta.

KONSTRUKCJA KONTENEROWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

Kompletowane przez JBK-SYSTEM kontenerowe przepompownie ścieków dostosowane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb klienta, w uzgodnieniu już istniejących standardów, czy przedstawieniu własnej koncepcji zaakceptowanej przez Biuro Projektów. Zbiornik przepompowni wykonany jest z materiałów już sprawdzonych i z gwarancją stuprocentowej szczelności.

laminat poliestrowo szklany
Polimerobeton
średnicach od 600 do 2500mm

WYPOSAŻENIE

Przepompownia wyposażona jest w jedną lub kilka pomp zatapialnych z zaczepami umożliwiającymi samoczynne połączenie z rurociągiem tłocznym poprzez stopę sprzęgającą, bez konieczności schodzenia do zbiornika. Rurociąg tłoczny wykonywany jest ze stali nierdzewnej lub PVC , wyposażony w zawór zwrotny kulowy i zasuwę kołnierzową fig 111 lub nożową. Pozostałe elementy takie jak podest, drabiny, elementy wentylacji wykonywane są ze stali nierdzewnej, aluminium czy PVC.

Całość wyposażenia przepompowni dobierana jest z materiałów nierdzewnych i odpornych na korozję, co zapewnia długi okres eksploatacji bez większych prac konserwacyjnych.

STEROWANIE

Podstawowym elementem przepompowni jest system sterowania i nadzoru nad urządzeniami w niej zainstalowanymi. Podstawowe wyposażenie rozdzielni w poniższe elementy i aparaty każdorazowo powinno zostać uzgadniane z przyszłym eksploatatorem:

 • Szafa osłonowa
 • Szafa sterownicza
 • Wyłącznik główny tablicowy
 • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
 • Wyłączniki silnikowe MBS do zabezpieczenia pomp
 • Styczniki lub urządzenia miękkiego startu i stopu do zasilania silników pomp
 • Czujniki pływakowe do detekcji:
 • Poziomu suchobiegu
 • Poziomu startu oraz zatrzymania pomp
 • Poziomu wysokiego ( alarmowego)
 • Grzejnik anty kondensacyjny wraz z termostatem (wersje wolnostojące zewnętrzne)
 • Amperomierz (w jednej fazie) do pomiaru prądu każdej z pomp

Sterownik PLC z zintegrowanym panelem operatorskim realizujący następujące funkcje:

 • Wyrównywanie czasu pracy obu pomp ( alternacja )
 • Zliczanie czasu pracy każdej z pomp
 • Sterowanie pomp(ręczne – odstawiona – automatyczne)
 • Kontrolowanie zabezpieczeń termicznych oraz nadprądowych pomp
 • Kontrolowanie stanu oraz obecności napięcia zasilania rozdzielni sterowniczej
 • Kasowanie sygnału akustycznego informującego o stanach awaryjnych na obiekcie.
 • Układ sygnalizacji akustycznej oraz świetlnej do sygnalizacji awarii i wysokiego poziomu alarmowego, zasilany z bezobsługowego akumulatora żelowego
 • Beznapięciowe sygnały wyprowadzone na listwę zaciskową informujące o:
 1. suma awarii na obiekcie
 2. wystąpieniu wysokiego poziomu alarmowego
 • Akumulator żelowy do podtrzymania pracy sterownika PLC, układu sygnalizacji stanów alarmowych oraz pracy układu radiowej transmisji.
 • Zasilacz stabilizowany 12/24VDC do doładowywania akumulatora oraz zasilania elementów automatyki.
 • Jednofazowe gniazdo remontowe 220VAC/10A wraz z zabezpieczeniem różnicowo-nadprądowym
 • Czujnik kontroli oraz obecności faz.
 • Moduł zabezpieczający akumulatory przed rozładowaniem.
 • Komplet dławic
 • Fundament betonowy wraz z zestawem montażowym.

W niektórych przypadkach istnieje konieczność wyposażenia systemu kanalizacji w urządzenia specjalistyczne takie jak:

 • System przekazu danych (monitoringu)
 • Przepływomierz elektromagnetyczny
 • Gniazdo agregatu prądotwórczego

Należy pamiętać że, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, należy wszelkie urządzenia dodatkowe przewidzieć w fazie projektu a później przetargu, co zagwarantuje zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.

EKSPLOATACJA

Przy pierwszym uruchomieniu przepompowni należy w pierwszej kolejności sprawdzić zgodność podłączenia urządzeń w instalacji zasilająco sterowniczej z dostarczonym schematem elektrycznym i instrukcją obsługi poszczególnych urządzeń. Pierwszy rozruch pomp powinien odbywać się na wodzie. W pierwszej fazie rozruch należy ustawić poziomy załączenia, wyłączenia czy suchobiegu wraz z wysokim poziomem alarmowym. Wszelkie prace rozruchowe przepompowni powinny zostać zakończone pomiarami ochronnymi, które będą załącznikiem do protokołu rozruchu.

Personel prowadzący eksploatację przepompowni powinien pracować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i mięć ku temu odpowiednie uprawnienia. Każdy obiekt powinien być wyposażony w księgę zdarzeń.

Ważne jest aby, personel Przedsiębiorstwa eksploatującego przepompownie był zapoznany z zainstalowanymi urządzeniami, co jest możliwe przez organizację szkolenia w fazie rozruchu i bieżącej współpracy.
Współpraca powinna polegać i zapewniać:

 • Prowadzenie bieżących szkoleń
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

PODSUMOWANIE – WNIOSKI

Optymalny dobór urządzeń musi być powiązany ze współpracą projektanta, inwestora wraz z przyszłym użytkownikiem oraz producentem. W takim tylko wypadku możemy zapewnić sprawne i ekonomiczne działanie całego systemu.

Firma JBK-SYSTEM oprócz działalności produkcyjnej, projektowej czy handlowej, zapewnia również pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na wszystkie produkty. Dysponujemy dobrze wyszkolonym i wyposażonym serwisem. Dodatkowo oferujemy prowadzenie bieżącej kontroli i konserwacji przepompowni ścieków, co jest na ogół rozwiązaniem korzystniejszym ekonomicznie, niż utrzymywanie w tym celu własnych służb.

Skontaktuj się z nami

Kontakt:

biuro@jbksystem.com.pl

tel: +48 58 627-63-64

fax: +48 58 627-63-65

Dział serwisu

serwis@jbksystem.com.pl

Dział techniczny

biuro@jbksystem.com.pl

Dział handlowy

handlowy@jbksystem.com.pl

Adres:

ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

budynek 74

 

NIP: 586-159-13-18

REGON: 192378844